วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

วัสดุช่างอุตสาหกรรม

การจัดเก็บวัสดุ
1.1 การจัดเก็บ
การจัดเก็บ เป็นกระบวนการการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานช่างอย่างเป็นหมวดหมู่อย่างมีระเบียบ เป็นการแยกประเภทของวัสดุการใช้งานเก็บไว้ให้เป็นหมวดหมู่ ซึ่งเป็น
การนำ 5 ส มาใช้ ได้แก่ สะสาง (Seiri) สะดวก (Seiton) สะอาด (Seiso) สุขลักษณะ(Seiketsu)
และสร้างนิสัย(Shitsuke) 5 ส เป็นกระบวนการของการจัดเก็บ ซึ่งนำไปใช้ในสถานประกอบการ
โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างดียิ่ง

1.2 การจัดเก็บวัสดุและการใช้งาน
1.2.1 เก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ให้เป็นที่และเป็นระเบียบ เช่น
* วัสดุมีคม และของแหลม ควรมีปลอดสวมไว้เพื่อป้องกันอันตราย
* วัสดุที่เกิดสนิม ซึ่งจะนำความเสียหายให้แก่ชิ้นงาน วัสดุ ควรเก็บไว้ให้ห่างจากความชื้นหรือชโลมด้วยน้ำมันเพื่อกันสนิม
* วัสดุที่เป็นพวกพลาสติกห่อหุ้ม ควรเก็บไว้ในที่มีอุณหภูมิไม่ร้อนและไม่เย็นเกินไป
*ควรเก็บวัสดุเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพปกติ
*ทำความสะอาดวัสดุหลังการใช้งานทุกครั้ง
*เก็บรักษาวัสดุและเครื่องมือไว้ในที่ปลอดภัย
*ของหนักไม่ควรเก็บไว้บนหิ้งสูง เพราะไม่สะดวกแก่การยกขึ้นลง
1.2.2 การจัดเก็บสารเคมี
สารเคมีได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนเราทั้งทางด้านอุปโภคและบริโภคอาจอยู่ในรูปของสิ่งของเครื่องใช้ วัสดุทางด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีนอกจากจะรู้วิธีใช้แล้ว ยังต้องรู้วิธีการจัดเก็บสารเคมีให้ปลอดภัยอีกด้วย การจัดเก็บมีหลายวิธี เช่น
1. เก็บให้ห่างจากมือเด็ก
2. เก็บในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
3. หมั่นตรวจดูภาชนะเก็บให้มีความปลอดภัย
4. แหล่งกำเนิดสารเคมีควรมีระบบความปลอดภัย
5. สร้างที่ปกปิดกระบวนการผลิตหรือแหล่งของสารเคมีให้มิดชิด
6. ติดตั้งระบบดูดอากาศเฉพาะที่การเก็บต้องคำนึงถึงคุณสมบัติของสารเคมี
8. ถ้าเป็นสารที่เป็นของเหลวไม่ควรบรรจุให้เก็บใส่ขวด
9. ไม่ควรเก็บสารเคมีให้ถูกแสงแดดโดยตรง เพราะสารจะเสื่อมคุณภาพ
10. ควรปิดฉลากที่ภาชนะบรรจุสารเคมี

1.3 เทคนิค 5 ส เพื่อดำเนินกิจกรรมความสะอาด
1.3.1 ความหมายของ 5 ส
- สะสาง แยกของที่ไม่ต้องการออกจากของที่ต้องการ
- สะดวก จัดของให้เป็นระเบียบเพื่อความสะอาดและปลอดภัย
- สะอาด ทำความสะอาดสถานที่ และอุปกรณ์เครื่องใช้เป็นประจำ
- สุขลักษณะ ทำให้เกิดสุขลักษณะโดยทำ 3 ข้อข้างต้นให้ดีขึ้น และรักษาให้ดีตลอดไป
- สร้างนิสัย ทำเรื่องทั้งหมดนี้ให้ติดเป็นนิสัย และปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

1 ความคิดเห็น:

^_^ หงษ์ >> กฤตกนก ^_^ กล่าวว่า...

ได้ยิน ได้เห็น คำว่า 5ส แระ หนาว ^_^